Wioletta Zwara

Wioletta Zwara

Naczelnik Wydziału Wsparcia Obszaru Cyfryzacji Departamentu Projektów i Strategii Ministerstwa Cyfryzacji, Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (metody numeryczne i programowanie), uczestniczka studiów doktoranckich Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Ukończyła podyplomowe studia administracji publicznej, zarządzania finansami i marketingu oraz analiz statystycznych i data mining.

Administrator systemów i sieci teleinformatycznych w jednostkach statystyki publicznej, która w ramach prowadzonych badań, tworzyła i brała udział w tworzeniu aplikacji wspomagających przetwarzanie danych.

Współpracowała z JST oraz współtworzyła pierwowzór wojewódzkich ośrodków badań regionalnych GUS wspierających administrację lokalną. Była przewodnicząca Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu kujawsko-pomorskiego. Aktualnie uczestniczka Kujawsko-Pomorskiego Forum Rozwoju Regionalnego,.

Pełni funkcję Sekretarza KRMC oraz Rady Architektury IT, zespołu zadaniowego przy KRMC. Monitoruje i opiniuje projekty informatyczne portfela KRMC, m.in. pod kątem zgodności z architekturą informacyjną państwa.

Kierownik projektu mającego na celu zbudowanie systemu MonAliZa 2.0 – systemu monitorowania i zarzadzania projektami, programami i portfelami projektów administracji publicznej. Współtwórca założeń projektu mającego na celu budowę Modeli Architektury Informacyjnej Jednostek Samorządu Terytorialnego (AIS) – modeli architektonicznych, zgodnych z Modelem Architektury Informacyjnej Państwa,  m.in. mających na celu wsparcie JST w identyfikacji celów strategicznych oraz określenia założeń i kierunku działań IT, a także w opracowaniu wykazu przedsięwzięć koniecznych do realizacji w wybranych obszarach IT oraz zwiększeniu interoperacyjności i integracji rozwiązań teleinformatycznych JST budowanych lub modyfikowanych w ramach tych przedsięwzięć.