Artur Krawczyk

Artur Krawczyk

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Projektów Cyfrowych Stowarzyszenia "Miasta w Internecie"
Facebook LinkedIn

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, programowania regionalnego i lokalnego e-Rozwoju.

W latach 2012-2013 ekspert Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk [IPPT PAN], doradca punktu konsultacyjnego Programu Szczegółowego - Konkurencyjność i Innowacje na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacji i Komunikacji [CIP - Competitiveness and Innovation Programme].

Współtwórca koncepcji realizacyjnej oraz koordynator największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej dorosłych pn. Polska Cyfrowa Równych Szans nagrodzonego nagrodą WSIS Project Prizes 2011, przyznawaną w przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU - International Telecommunication Union) oraz wyróżnionego w 2015 roku w konkursie The Best Of Accesibility Project, w ramach plebiscytu projektu Polska Akademia Dostępności.

Współtwórca Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie, członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych przy Ministrze Cyfryzacji, Członek Zespołu Roboczego ds. wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2016-2020.

Kierownik realizacyjny projektu pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania” [MChE], w zakresie realizacji komponentu szkoleniowego pt. „Wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów ogólnych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce”.

W 2017 roku członek zespołu ekspertów przy MEN odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentu pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. W 2018 roku członek zespołu eksperckiego IBRKK (Polski Instytut Ekonomiczny), odpowiedzialnego za przygotowanie studium strategicznego pt. Kompetencje Przyszłości w Czasach Cyfrowej Dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie 2030 roku. Współautor i koordynator realizacyjny największego w Polsce programu edukacji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego pn. „Cyfrowobezpieczni.pl – Szkoła Bezpieczna Cyfrowo” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Promotor działań Polski w zakresie Cyberbezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. Jedyny polski uczestnik programu International Visitor Leadership Programme 21st Century ChangeMakers w 2019 r., realizowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych pod hasłem: Be Best: Strategies for Combatting Cyber-Bullying. Od 2019 roku, na zaproszenie Departamentu Stanu USA, członek i ekspert International Exchange Alumni community. W styczniu 2020 roku powołany do Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie przez Ministra Cyfryzacji.