Dr hab. Jacek Strojny

Dr hab. Jacek Strojny

Profesor uczelni, kierownik Zakładu Zarządzania Projektami na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
Facebook LinkedIn

Niezależny konsultant, trener oraz assesor/lead assesor Polish Project Excellence Award. Od 2002 r. brał udział w ponad 120 projektach dla przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych, w tym koordynował projekt wdrożenia orientacji projektowej w Starostwie Powiatu Nowotarskiego, uczestniczył w projekcie wdrożenia metodyki zarządzania projektami w Mieście Jaworznie oraz w tworzeniu metodyki zarządzania projektami, programami i portfelami projektów dla RBMP KPRM.

Ekspert Związku Miast Polskich w zakresie wdrażania Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Ponadto posiada 14 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami tworzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz skarb państwa (członek rad nadzorczych).

Autor ok. 150 publikacji z zakresu zarządzania projektami i procesami, zarządzania publicznego oraz rozwoju regionalnego, w tym monografii: J. Strojny, Orientacja procesowo-projektowa organizacji samorządu lokalnego. Wymiary, poziomy dojrzałości, determinanty oraz efekty w zakresie rozwoju lokalnego, Oficyna Wydawnicza, Rzeszow 2019.