Robert Aftyka

Robert Aftyka

Główny specjalista, Wydział Informatyki i Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Absolwent Wydziału Elektroniki w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, pracę zawodową inżyniera telekomunikacji rozpoczął w swojej alma mater w Zespole Satelitarnym prof. Daniela J. Bema projektującym, produkującym i instalującym pierwsze w Polsce kompletne stacje do odbioru danych z satelitów meteorologicznych oraz uczestniczącym w pracach zespołu Intersputnik. Następnie w PP PKP kierował zespołem utrzymania urządzeń automatyki rozrządu i wdrażania nowych rozwiązań na pierwszej w Polsce automatycznej górce rozrządowej stacji Wrocław Brochów. W Telekomunikacji Polskiej S.A. i Orange Polska S.A. m.in. koordynował i nadzorował realizacje światłowodowych sieci miejscowych na Dolnym Śląsku dla biznesu oraz realizację światłowodowej sieci kampusowej FastLink we Wrocławiu we współpracy z Siemens A.G. Działał w Stowarzyszeniu Budowniczych Telekomunikacji. Ukończył studia podyplomowe z zakresu telekomunikacji cyfrowej na Politechnice Wrocławskiej oraz zakresu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uzyskując certyfikat auditora systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz certyfikat PRINCE2 Foundation APMG International. W Polskim Towarzystwie Contollingu uzyskał certyfikat contollera. Od ponad 20 lat posiada uprawnienia do samodzielnych funkcji w budownictwie telekomunikacji przewodowej bez ograniczeń. Jako Główny Specjalista w Wydziale Wdrażania Technologii Informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kierował kluczowym projektem Województwa budowy regionalnej sieci szerokopasmowej (Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej) z wykorzystaniem unijnych środków EFRR w perspektywie 2007-2013. Od ponad 8 lat uczestniczy z ramienia Województwa w pracach Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, reprezentując również Województwo przed Prezesem UKE. Prowadzi bezpośredni nadzór nad wykonywaniem przez Operatora Infrastruktury DSS umowy koncesji w partnerstwie publiczno-prywatnym z Województwem. Od wielu lat pełni w Urzędzie funkcję auditora wiodącego systemu zarządzania jakością wg aktualizowanych wydań normy ISO 9001. Jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Aktualnie bierze udział w postępowaniu o nadanie mu tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności telekomunikacyjnej. Został również zgłoszony przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego jako kandydat do składu Rady do Spraw Cyfryzacji V kadencji przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji.